三字经全文带拼音

《三字经》全文带拼音 第1段至10段
rén
zhī
chū
xìng
běn
shàn
xìng
xiāng
jìn
xiāng
yuǎn
gǒu
jiào
xìng
nǎi
qiān
jiào
zhī
dào
guì
zhuān
mèng
lín
chǔ
xué
duàn
zhù
dòu
yān
shān
yǒu
fāng
jiāo
míng
yáng
yǎng
jiào
zhī
guò
jiào
yán
shī
zhī
duò
xué
fēi
suǒ
yòu
xué
lǎo
wéi
zhuó
chéng
rén
xué
zhī
wéi
rén
fāng
shào
shí
qīn
shī
yǒu
xiāng
jiǔ
líng
néng
wēn
xiào
qīn
suǒ
dāng
zhí
róng
suì
néng
ràng
zhǎng
xiān
zhī
《三字经》全文带拼音 第11段至20段
shǒu
xiào
jiàn
wén
zhī
mǒu
shù
shí
mǒu
wén
ér
shí
shí
ér
bǎi
bǎi
ér
qiān
qiān
ér
wàn
sān
cái
zhě
tiān
rén
sān
guāng
zhě
yuè
xīng
sān
gāng
zhě
jūn
chén
qīn
shùn
yuē
chūn
xià
yuē
qiū
dōng
shí
yùn
qióng
yuē
nán
běi
yuē
西
dōng
fāng
yìng
zhōng
yuē
shuǐ
huǒ
jīn
háng
běn
shù
shí
gān
zhě
jiǎ
zhì
guǐ
shí
èr
zhī
zhì
hài
yuē
huáng
dào
suǒ
chán
yuē
chì
dào
dāng
zhōng
quán
chì
dào
xià
wēn
nuǎn
zhōng
huá
zài
dōng
běi
《三字经》全文带拼音 第21段至30段
hán
jūn
shuāng
gǎi
yòu
gāo
yuán
zuǒ
hǎi
yuē
jiāng
yuē
huái
shuǐ
zhī
yuē
dài
huá
sōng
héng
héng
yuè
shān
zhī
míng
jiǔ
zhōu
jīn
gǎi
zhì
chēng
xíng
shěng
sān
shí
yuē
shì
nóng
yuē
gōng
shāng
mín
guó
zhī
liáng
yuē
rén
zhì
xìn
cháng
róng
wěn
suǒ
shēng
yǒu
cǎo
zhí
biàn
shuǐ
yǒu
chóng
yǒu
niǎo
shòu
dòng
néng
fēi
zǒu
dào
liáng
shū
mài
shǔ
liù
rén
suǒ
shí
niú
yáng
quǎn
shǐ
liù
chù
rén
suǒ
《三字经》全文带拼音 第31段至40段
yuē
yuē
āi
ài
qíng
qīng
chì
huáng
hēi
bái
suǒ
shí
suān
gān
xīn
xián
wèi
kǒu
suǒ
hán
shān
jiāo
xiāng
xīng
xiǔ
xiù
suǒ
xiù
páo
shí
jīn
zhú
nǎi
yīn
yuē
píng
shǎng
yuē
shēng
tiáo
xié
gāo
zēng
ér
shēn
shēn
ér
ér
sūn
sūn
zhì
xuán
zēng
nǎi
jiǔ
rén
zhī
lún
ēn
cóng
xiōng
yǒu
gōng
zhǎng
yòu
yǒu
péng
jūn
jìng
chén
zhōng
《三字经》全文带拼音 第41段至50段
shí
rén
suǒ
tóng
dāng
shī
wéi
bèi
zhǎn
shuāi
xiǎo
gōng
zhì
zhōng
yuè
shè
shū
shù
liù
jīn
wéi
shū
xué
rén
gòng
zūn
shí
jiǎng
shuō
wén
yǒu
wén
xiǎo
zhuàn
cǎo
luàn
ruò
guǎng广
xué
fán
dàn
lüè
shuō
néng
zhī
yuán
fán
xùn
méng
jiǎng
jiū
xiáng
xùn
míng
dòu
wéi
xué
zhě
yǒu
chū
xiǎo
xué
zhōng
zhì
shū
lún
zhě
èr
shí
piān
qún
shàn
yán
mèng
zhě
piān
zhǐ
jiǎng
dào
shuō
rén
《三字经》全文带拼音 第51段至60段
zuò
zhōng
yōng
nǎi
kǒng
zhōng
piān
yōng
zuò
xué
nǎi
zēng
xiū
zhì
píng
zhì
zhōng
shū
shú
xiào
jīng
tōng
liù
jīng
shǐ
shī
shū
chūn
qiū
hào
liù
jīng
dāng
jiǎng
qiú
yǒu
lián
shān
yǒu
guī
cáng
yǒu
zhōu
sān
xiáng
yǒu
diǎn
yǒu
xùn
gào
yǒu
shì
mìng
shū
zhī
ào
zhōu
gōng
zuò
zhōu
zhù
liù
guān
cún
zhì
xiǎo
dài
zhù
shù
shèng
yán
yuè
bèi
yǒu
guó
fēng
yǒu
sòng
hào
shī
dāng
fěng
yǒng
shī
wáng
chūn
qiū
zuò
bāo
biǎn
bié
shàn
è
《三字经》全文带拼音 第61段至70段
sān
zhuàn
zhě
yǒu
gōng
yáng
yǒu
zuǒ
shì
yǒu
liáng
ěr
zhě
shàn
biàn
yán
qiú
jīng
xùn
xiān
shèng
zhù
xiān
xián
zhuàn
zhù
shū
bèi
shí
sān
jīng
zuǒ
zhuàn
wài
yǒu
guó
qún
jīng
shù
shí
jīng
míng
fāng
cuō
yào
shì
zhě
yǒu
xún
yáng
wén
zhōng
lǎo
zhuāng
jīng
tōng
zhū
shǐ
kǎo
shì
zhī
zhōng
shǐ
nóng
zhì
huáng
hào
sān
huáng
zài
shàng
shì
táng
yǒu
hào
èr
xiāng
xùn
chēng
shèng
shì
xià
yǒu
shāng
yǒu
tāng
zhōu
wén
chēng
sān
wáng
《三字经》全文带拼音 第71段至80段
xià
chuán
jiā
tiān
xià
bǎi
zǎi
qiān
xià
shè
tāng
xià
guó
hào
shāng
liù
bǎi
zǎi
zhì
zhòu
wáng
zhōu
wáng
shǐ
zhū
zhòu
bǎi
zǎi
zuì
cháng
jiǔ
zhōu
gòng
shǐ
nián
xuān
yōu
suì
dōng
qiān
zhōu
dào
shuāi
wáng
gāng
zhuì
chěng
gān
shàng
yóu
shuì
shǐ
chūn
qiū
zhōng
zhàn
guó
qiáng
xióng
chū
yíng
qín
shì
shǐ
jiān
bìng
chuán
èr
shì
chǔ
hàn
zhēng
gāo
xīng
hàn
jiàn
zhì
xiào
píng
wáng
mǎng
cuàn
guāng
xīng
wéi
dōng
hàn
bǎi
nián
zhōng
xiàn
wèi
shǔ
zhēng
hàn
dǐng
hào
sān
guó
liǎng
jìn
《三字经》全文带拼音 第81段至90段
sòng
liáng
chén
chéng
wéi
nán
cháo
jīn
líng
běi
yuán
wèi
fēn
dōng
西
wén
zhōu
xīng
gāo
dài
zhì
suí
zài
chuán
shī
tǒng
táng
gāo
shī
chú
suí
luàn
chuàng
guó
èr
shí
chuán
sān
bǎi
zǎi
liáng
miè
zhī
guó
nǎi
gǎi
liáng
táng
jìn
hàn
zhōu
chēng
dài
jiē
yǒu
yóu
zhào
sòng
xīng
shòu
zhōu
shàn
shí
chuán
nán
běi
hùn
liáo
jīn
jiē
chēng
yuán
miè
jīn
jué
sòng
shì
guǎng广
chāo
qián
dài
jiǔ
shí
nián
guó
zuò
fèi
dài
chéng
qiān
yān
jīng
shí
liù
shì
zhì
chóng
zhēn
《三字经》全文带拼音 第91段至100段
quán
yān
kòu
lín
chuǎng
chū
shén
fén
qīng
shì
yīng
jǐng
mìng
jìng
fāng
dìng
yóu
kāng
yōng
qián
jiā
mín
ān
zhì
kuā
dào
xián
jiān
biàn
luàn
shǐ
yīng
rǎo
tóng
guāng
hòu
xuān
tǒng
ruò
chuán
jiǔ
mǎn
qīng
mìng
xīng
fèi
zhì
xiàn
jiàn
mín
guó
jīn
shǐ
quán
zài
zǎi
zhì
luàn
zhī
xīng
shuāi
shǐ
suī
fán
yǒu
shǐ
hàn
shū
èr
hòu
hàn
sān
guó
zhì
jiān
zhèng
jīng
cān
tōng
jiàn
shǐ
zhě
kǎo
shí
tōng
jīn
ruò
qīn
《三字经》全文带拼音 第101段至110段
kǒu
ér
sòng
xīn
ér
wéi
zhāo
zhòng
shī
xiàng
tuó
shèng
xián
shàng
qín
xué
zhào
zhōng
lìng
lùn
shì
xué
qiě
qín
biān
xuē
zhú
jiǎn
shū
qiě
zhī
miǎn
tóu
xuán
liáng
zhuī
jiào
qín
náng
yíng
yìng
xuě
jiā
suī
pín
xué
chuò
xīn
guà
jiǎo
shēn
suī
láo
yóu
zhuó
lǎo
quán
èr
shí
shǐ
fèn
shū
lǎo
yóu
huǐ
chí
ěr
xiǎo
shēng
zǎo
ruò
liáng
hào
shí
èr
duì
tíng
kuí
duō
shì
《三字经》全文带拼音 第111段至120段
chéng
zhòng
chēng
ěr
xiǎo
shēng
zhì
yíng
suì
néng
yǒng
shī
suì
néng
yǐng
rén
chēng
ěr
yòu
xué
dāng
xiào
zhī
cài
wén
néng
biàn
qín
xiè
dào
yùn
néng
yǒng
yín
qiě
cōng
mǐn
ěr
nán
dāng
jǐng
táng
liú
yàn
fāng
suì
shén
tóng
zuò
zhèng
suī
yòu
shēn
shì
yǒu
wéi
zhě
ruò
shì
quǎn
shǒu
chén
gǒu
xué
wéi
rén
cán
fēng
niàng
rén
xué
yòu
zhuàng
zhì
shēn
shàng
kuāng
guó
xià
mín
《三字经》全文带拼音 第121段至123段
yáng
míng
shēng
xiǎn
guāng
qián
hòu
rén
jīn
mǎn
yíng
jiào
wéi
jīng
qín
yǒu
gōng
jiè
zhī
zāi
miǎn
民俗文化类